Program hospodárskeho rozvoja obce

 

Prieskum názorov týkajúcich sa obce Demjata
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015–23, ďalej len PHSR)

Milí spoluobčania,
v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej
spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v
Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností
obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek
spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity,
oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.
Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní
rozvoja obce dôležitú úlohu.
Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich
projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na
jednotlivé definované oblasti.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám
nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku
svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.
Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a
dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu
života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka.
Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce Demjata.

S úctou Váš starosta Ing. Vladislav Bašista a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové
projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom.

Link online dotazníku: http://goo.gl/forms/9rszL8qax6

Pozvánka na obecnú zabíjačku

               OBECNÝ ÚRAD V DEMJATE

Vás pozýva na

IV. Obecnú zabíjačku,

ktorá sa uskutoční

14. 11. 2015 t.j. v sobotu so začiatkom

o 14.00 hod. v Kultúrnom dome.

Pre návštevníkov budú pripravené

zabíjačkové špeciality

( zabíjačkový tanier pre dve osoby/2€ )

V podvečerných hodinách

Vás Obecný hasičský zbor pozýva na

posedenie pri varenom vínku a dobrej hudbe,

ktoré bude pokračovať zábavou v štýle retro.

O dobrú náladu sa postará skupina

RADEGAST.

Zásobovanie vodou z obecného vodovodu

Obecný úrad v Demjate oznamuje občanom, že zásobovanie vodou z obecného vodovodu v prípade odberu väčšieho množstva vody  je zabezpečené prostredníctvom. Dobrovoľného hasičského zboru obce Demjata. Výdajom pitnej vody z obecného vodovodu Dobrovoľný hasičský zbor obce nedokáže garantovať jej hygienickú nezávadnosť ( odberom cez hydrantový nadstavec, vodomer, hadice, prúdnice, cisternu, čerpadlá atď.). Z uvedeného dôvodu sa táto vydaná voda klasifikuje a považuje za vodu úžitkovú. Záujem o odber je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade Demjata osobne, alebo telefonicky na tel. č. 051/7789813 a následne kontaktovať veliteľa DHZO p. Júliusa Čajku. Cena za odber 1 m3 je 0,85 €. Platí sa do pokladne na Obecnom úrade.

Výsledky hlasovania v Referende 2015 v obci Demjata

Výsledky hlasovania v Referende 2015 v obci Demjata:

 

Počet oprávnených voličov 841

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 475

Volebná účasť 56,48 %

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 475

Neplatné hlasovacie lístky 2

 

Otázka č. 1    Počet hlasov ÁNO 464      Počet hlasov NIE 8

Otázka č. 2    Počet hlasov ÁNO 451      Počet hlasov NIE 21

Otázky č. 3    Počet hlasov ÁNO 450      Počet hlasov NIE 20

Cenník verejnoprospešných služieb platný od 12.12.2014

Obec Demjata pri výkone samosprávnych funkcií podľa zákona SNR č. 369/1990 Z. z. §4 ods. 3 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Demjata tento

Cenník verejnoprospešných služieb

 

Obec Demjata zabezpečuje a poskytuje tieto verejnoprospešné služby:

– kopírovacie práce

– oznam v miestnom rozhlase

– poplatok za hrobové miesto

– poplatok za používanie a upratovanie priestorov KVH

 

Kopírovacie práce

Cena za kopírovacie práce:

– 0,07 €– jednostranná kópia A4

– 0,14 €- obojstranná kópia A4

– 0,14 € – jednostranná kópia A3

– 0,28 € – obojstranná kópia A4

Bezplatne sa táto služba poskytne pre organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci Demjata, pre verejnoprospešné akcie a ciele a bezplatne pre občanov obce / jednorazový limit max. 10 listov A4, 5 listov A3/.

 

Oznam v miestnom rozhlase

Cena za oznam v miestnom rozhlase:

– 1,50 €- v pracovný deň

– 2,00 € – v deň pracovného voľna

Bezplatne sa táto služba poskytne pre organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci Demjata pre verejnoprospešné akcie a ciele a pre občanov obce.

Text oznamu je potrebné doručiť na OcÚ.

 

Poplatok za hrobové miesto

Cena za zabratie hrobového miesta na cintoríne:

– 7,00 €

Peňažné prostriedky sa účelovo využijú pri bežnej údržbe areálu cintorína.

                                                                            

Poplatok za používanie priestorov KVH

Cena za používanie priestorov a upratovanie KVH a cena za režijné náklady sa vyberá od právnických a fyzických osôb.

Cena za používanie a upratovanie priestorov KVH pri usporiadaní:

 

Zábava, ples:

 -166 € – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €   – upratovanie

 

Svadba – kompletná svadobná hostina:

-166 €  – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €    – upratovanie

 

Oslavy, rod. stretnutia…

– 50 € – prenájom KVH- z toho – 20,00 € prenájom, 30,00 € príspevok do fondu opráv            

– 25 € – upratovanie

 

Pohrebná hostina – kar:

-23,50 € – prenájom KVH – z toho – 8,50 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

25 €      – upratovanie

 

KVH  – Balkón- schôdza, propagačná akcia bez použitia kuchynky na účely varenia a podávania jedla a bez použitia inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-5 € – upratovanie

 

KVH  –Balkón- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-8 € – upratovanie

-10 € – poplatok za energie

 

Propagačné akcie fyzických a právnických osôb, zasadnutia spoločností a organizácií- na deň:

 

letné obdobie

66,50 € – prenájom KVH – z toho – 26,50 € prenájom, 40,00 € príspevok do fondu opráv

15,00 € – upratovanie

 

zimné obdobie

83,00 € – prenájom KVH- z toho – 33,00 € prenájom, 50,00 € príspevok do fondu opráv

20,00 € – upratovanie

 

17,00 € – prenájom vestibul KVH- z toho – 7,00 € prenájom, 10,00 € príspevok do fondu opráv

8,00 € – upratovanie

 

Energie

Cena za energie podľa skutočnej spotreby- na základe odpisu pred a po usporiadaní, vynásobená podľa aktuálnej sadzby VSE.

– 0,25 €/ kWh – poplatok za elektrickú energiu

– 10 € – poplatok za elektrickú energiu pri prenájme balkóna- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru

 

Čistenie obrusov

Po ukončení akcie je každý, kto využil možnosť zapožičania obrusov povinný všetky použité obrusy vyčistiť na vlastné náklady.

 

Inventár

Používanie inventáru KVH je v cene poplatku za používanie KVH. Inventár kuchyne sa vydáva podľa potreby nájomcu. Po ukončení je nájomca povinný zanechať inventár v pôvodnom stave a počte. Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je nájomca povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

 

Zapožičanie inventáru

Zapožičanie drobného inventáru mimo priestorov KVH je pre občanov obce bezplatné. Za zapožičiavanie stolov a stoličiek z KVH sa platí jednotný poplatok:

-zapožičanie stola 1 €/kus

-zapožičanie stoličky 0,20 €/kus

Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je zapožičiavateľ povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

 

Spôsob platby:

50 % pri preberaní priestorov

50 % pri odovzdávaní priestorov po ukončení

Občan, nie s trvalým pobytom v obci Demjata pri nahlásení termínu svadby a iného spoločenského podujatia telefonicky, je povinný do 7 dní prísť osobne na OcÚ spísať zmluvu o budúcej zmluve a zaplatiť zálohovite poplatok vo výške 80 €. Pri zrušení termínu akcie bez náležitého odôvodnenia menej ako 14 dní pred termínom, poplatok nebude vrátený.

V jednotlivých odôvodnených prípadoch môže starosta obce alebo OcZ jednotlivé sadzby znížiť, resp. odpustiť.

Cenník verejnoprospešných služieb schválilo Obecné zastupiteľstvo v Demjate dňa 12.12.2014. Uvedeným dňom nadobudlo aj účinnosť.

Týmto sa ruší cenník verejnoprospešných služieb zo dňa 22.3.2013.

 

Ing. Vladislav Bašista

starosta obce

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

Počet osôb zapísaných v zozname voličov v obci Demjata 846

Z toho počet voličov, ktorý sa zúčastnili volieb v obci Demjata 599

Volebná účasť 70,8 %

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

bol za starostu obce zvolený:

Ing. Vladislav Bašista – počet hlasov 420

 

boli za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení:

Ing. Peter Čajka – počet hlasov 264

Mgr. Marián Leško – počet hlasov 247

Július Čajka – počet hlasov 243

Jozef Sabol – počet hlasov 227

Miroslav Vaňo – počet hlasov 224

Beáta Halkovičová – počet hlasov 218

Miroslav Varga – počet hlasov 210

Peter Ličák – počet hlasov 205

František Saloky – počet hlasov 204

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata
podľa počtu platných hlasov

Kandidáti na starostu obce:

1. Ing. Vladislav Bašista – počet platných hlasov 420

2. PhDr. Eva Belišová – počet platných hlasov 68

3. Mgr. Jana Majirská – počet platných hlasov 102

 

Kandidáti na poslancov:

1. Vladimír Bačenko – počet platných hlasov 148

2. Július Čajka – počet platných hlasov 243

3. Peter Čajka – počet platných hlasov 264

4. Marek Čupaj – počet platných hlasov 139

5. Ján Feňák – počet platných hlasov 155

6. Jozef Halkovič – počet platných hlasov 140

7. Beáta Halkovičová – počet platných hlasov 218

8. Terézia Humeňanská – počet platných hlasov 109

9. Zuzana Iliašová – počet platných hlasov 102

10. Miroslav Kakaščík – počet platných hlasov 106

11. Vladimír Kanaš – počet platných hlasov 171

12. Ján Komorník – počet platných hlasov 150

13. Marián Leško, Mgr. – počet platných hlasov 247

14. Peter Ličák – počet platných hlasov 205

15. Ján Polaček – počet platných hlasov 118

16. Július Poláček – počet platných hlasov 58

17. Martin Rentka – počet platných hlasov 83

18. Vladimír Rychvalský – počet platných hlasov 157

19. Jozef Sabol – počet platných hlasov 227

20. František Saloky – počet platných hlasov 204

21. Jozef Šesták – počet platných hlasov 188

22. Miroslav Vaňo – počet platných hlasov 224

23. Miroslav Varga – počet platných hlasov 210

 

 

 

 

 

 

 

Zásobovanie vodou z obecného vodovodu

Obecný úrad v Demjate oznamuje občanom, že zásobovanie vodou z obecného vodovodu v prípade odberu väčšieho množstva vody  je zabezpečené prostredníctvom. Dobrovoľného hasičského zboru obce Demjata. Výdajom pitnej vody z obecného vodovodu Dobrovoľný hasičský zbor obce nedokáže garantovať jej hygienickú nezávadnosť ( odberom cez hydrantový nadstavec, vodomer, hadice, prúdnice, cisternu, čerpadlá atď.). Z uvedeného dôvodu sa táto vydaná voda klasifikuje a považuje za vodu úžitkovú. Záujem o odber je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade Demjata osobne, alebo telefonicky na tel. č. 051/7789813 a následne kontaktovať veliteľa DHZO p. Júliusa Čajku. Cena za odber 1 m3 je 0,85 €. Platí sa do pokladne na Obecnom úrade.

Oznam Ocú.

Oznamujeme občanom, že v parku pri kostole sú umiestnené dva žlté kontajnéry, do ktorých môžete nosiť opotrebované čisté šatstvo a obuv. Kontajnéry sa budú vyvážať podľa potreby.

Oznam Ocú – Separovanie.

Vážení občania, v rámci projektu- Separácie odpadu- Vám boli doručené kontajnery žltej farby (plast), zelenej farby (sklo), kompostéry (biologický rozložiteľný odpad) a modré kontajnery (papier). Takisto do každej domácnosti boli doručené príručky – Ako separovať – s podrobnými informáciami. Od 1.1. 2013 sa začalo s aktívnym separovaním a vývozom separovaného materiálu.

Využite túto príležitosť a zapojte sa aktívne  do ochrany životného prostredia priamo vo svojich domácnostiach!

Prihlásenie

Najbližšie udalosti

nov
29
St
2017
celý deň Vývoz plastov
Vývoz plastov
nov 29 – nov 30 celý deň
Vývoz plastov. Patrí sem: čisté PET fľaše (stlačené), rôznej farby, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia, záhradný nábytok, TETRA PACK (obaly od mlieka, džúsov), KOVOVÉ OBALY (plechovky od nápojov) Nepatrí sem: fľaše od jedlých[...]
dec
1
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 1 – dec 2 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
dec
15
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 15 – dec 16 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný

Náhodný citát

Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...