18. Reprezentačný ples obce Demjata

Srdečne Vás pozývame na 18. Reprezentačný ples obce Demjata,

ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2016 so začiatkom o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Demjate.

Cena vstupenky je 17,50 Eur a o zábavu sa postará hudobná skupina DYNAMIC.

Pozvánka na PLES

Program hospodárskeho rozvoja obce

 

Prieskum názorov týkajúcich sa obce Demjata
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015–23, ďalej len PHSR)

Milí spoluobčania,
v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej
spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v
Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností
obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek
spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity,
oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.
Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní
rozvoja obce dôležitú úlohu.
Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich
projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na
jednotlivé definované oblasti.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám
nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku
svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.
Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a
dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu
života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka.
Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce Demjata.

S úctou Váš starosta Ing. Vladislav Bašista a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové
projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom.

Link online dotazníku: http://goo.gl/forms/9rszL8qax6

Pozvánka na obecnú zabíjačku

               OBECNÝ ÚRAD V DEMJATE

Vás pozýva na

IV. Obecnú zabíjačku,

ktorá sa uskutoční

14. 11. 2015 t.j. v sobotu so začiatkom

o 14.00 hod. v Kultúrnom dome.

Pre návštevníkov budú pripravené

zabíjačkové špeciality

( zabíjačkový tanier pre dve osoby/2€ )

V podvečerných hodinách

Vás Obecný hasičský zbor pozýva na

posedenie pri varenom vínku a dobrej hudbe,

ktoré bude pokračovať zábavou v štýle retro.

O dobrú náladu sa postará skupina

RADEGAST.

Zásobovanie vodou z obecného vodovodu

Obecný úrad v Demjate oznamuje občanom, že zásobovanie vodou z obecného vodovodu v prípade odberu väčšieho množstva vody  je zabezpečené prostredníctvom. Dobrovoľného hasičského zboru obce Demjata. Výdajom pitnej vody z obecného vodovodu Dobrovoľný hasičský zbor obce nedokáže garantovať jej hygienickú nezávadnosť ( odberom cez hydrantový nadstavec, vodomer, hadice, prúdnice, cisternu, čerpadlá atď.). Z uvedeného dôvodu sa táto vydaná voda klasifikuje a považuje za vodu úžitkovú. Záujem o odber je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade Demjata osobne, alebo telefonicky na tel. č. 051/7789813 a následne kontaktovať veliteľa DHZO p. Júliusa Čajku. Cena za odber 1 m3 je 0,85 €. Platí sa do pokladne na Obecnom úrade.

Výsledky hlasovania v Referende 2015 v obci Demjata

Výsledky hlasovania v Referende 2015 v obci Demjata:

 

Počet oprávnených voličov 841

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 475

Volebná účasť 56,48 %

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 475

Neplatné hlasovacie lístky 2

 

Otázka č. 1    Počet hlasov ÁNO 464      Počet hlasov NIE 8

Otázka č. 2    Počet hlasov ÁNO 451      Počet hlasov NIE 21

Otázky č. 3    Počet hlasov ÁNO 450      Počet hlasov NIE 20

Cenník verejnoprospešných služieb platný od 12.12.2014

Obec Demjata pri výkone samosprávnych funkcií podľa zákona SNR č. 369/1990 Z. z. §4 ods. 3 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Demjata tento

Cenník verejnoprospešných služieb

 

Obec Demjata zabezpečuje a poskytuje tieto verejnoprospešné služby:

– kopírovacie práce

– oznam v miestnom rozhlase

– poplatok za hrobové miesto

– poplatok za používanie a upratovanie priestorov KVH

 

Kopírovacie práce

Cena za kopírovacie práce:

– 0,07 €– jednostranná kópia A4

– 0,14 €- obojstranná kópia A4

– 0,14 € – jednostranná kópia A3

– 0,28 € – obojstranná kópia A4

Bezplatne sa táto služba poskytne pre organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci Demjata, pre verejnoprospešné akcie a ciele a bezplatne pre občanov obce / jednorazový limit max. 10 listov A4, 5 listov A3/.

 

Oznam v miestnom rozhlase

Cena za oznam v miestnom rozhlase:

– 1,50 €- v pracovný deň

– 2,00 € – v deň pracovného voľna

Bezplatne sa táto služba poskytne pre organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci Demjata pre verejnoprospešné akcie a ciele a pre občanov obce.

Text oznamu je potrebné doručiť na OcÚ.

 

Poplatok za hrobové miesto

Cena za zabratie hrobového miesta na cintoríne:

– 7,00 €

Peňažné prostriedky sa účelovo využijú pri bežnej údržbe areálu cintorína.

                                                                            

Poplatok za používanie priestorov KVH

Cena za používanie priestorov a upratovanie KVH a cena za režijné náklady sa vyberá od právnických a fyzických osôb.

Cena za používanie a upratovanie priestorov KVH pri usporiadaní:

 

Zábava, ples:

 -166 € – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €   – upratovanie

 

Svadba – kompletná svadobná hostina:

-166 €  – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €    – upratovanie

 

Oslavy, rod. stretnutia…

– 50 € – prenájom KVH- z toho – 20,00 € prenájom, 30,00 € príspevok do fondu opráv            

– 25 € – upratovanie

 

Pohrebná hostina – kar:

-23,50 € – prenájom KVH – z toho – 8,50 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

25 €      – upratovanie

 

KVH  – Balkón- schôdza, propagačná akcia bez použitia kuchynky na účely varenia a podávania jedla a bez použitia inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-5 € – upratovanie

 

KVH  –Balkón- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-8 € – upratovanie

-10 € – poplatok za energie

 

Propagačné akcie fyzických a právnických osôb, zasadnutia spoločností a organizácií- na deň:

 

letné obdobie

66,50 € – prenájom KVH – z toho – 26,50 € prenájom, 40,00 € príspevok do fondu opráv

15,00 € – upratovanie

 

zimné obdobie

83,00 € – prenájom KVH- z toho – 33,00 € prenájom, 50,00 € príspevok do fondu opráv

20,00 € – upratovanie

 

17,00 € – prenájom vestibul KVH- z toho – 7,00 € prenájom, 10,00 € príspevok do fondu opráv

8,00 € – upratovanie

 

Energie

Cena za energie podľa skutočnej spotreby- na základe odpisu pred a po usporiadaní, vynásobená podľa aktuálnej sadzby VSE.

– 0,25 €/ kWh – poplatok za elektrickú energiu

– 10 € – poplatok za elektrickú energiu pri prenájme balkóna- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru

 

Čistenie obrusov

Po ukončení akcie je každý, kto využil možnosť zapožičania obrusov povinný všetky použité obrusy vyčistiť na vlastné náklady.

 

Inventár

Používanie inventáru KVH je v cene poplatku za používanie KVH. Inventár kuchyne sa vydáva podľa potreby nájomcu. Po ukončení je nájomca povinný zanechať inventár v pôvodnom stave a počte. Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je nájomca povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

 

Zapožičanie inventáru

Zapožičanie drobného inventáru mimo priestorov KVH je pre občanov obce bezplatné. Za zapožičiavanie stolov a stoličiek z KVH sa platí jednotný poplatok:

-zapožičanie stola 1 €/kus

-zapožičanie stoličky 0,20 €/kus

Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je zapožičiavateľ povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

 

Spôsob platby:

50 % pri preberaní priestorov

50 % pri odovzdávaní priestorov po ukončení

Občan, nie s trvalým pobytom v obci Demjata pri nahlásení termínu svadby a iného spoločenského podujatia telefonicky, je povinný do 7 dní prísť osobne na OcÚ spísať zmluvu o budúcej zmluve a zaplatiť zálohovite poplatok vo výške 80 €. Pri zrušení termínu akcie bez náležitého odôvodnenia menej ako 14 dní pred termínom, poplatok nebude vrátený.

V jednotlivých odôvodnených prípadoch môže starosta obce alebo OcZ jednotlivé sadzby znížiť, resp. odpustiť.

Cenník verejnoprospešných služieb schválilo Obecné zastupiteľstvo v Demjate dňa 12.12.2014. Uvedeným dňom nadobudlo aj účinnosť.

Týmto sa ruší cenník verejnoprospešných služieb zo dňa 22.3.2013.

 

Ing. Vladislav Bašista

starosta obce

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

Počet osôb zapísaných v zozname voličov v obci Demjata 846

Z toho počet voličov, ktorý sa zúčastnili volieb v obci Demjata 599

Volebná účasť 70,8 %

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata

bol za starostu obce zvolený:

Ing. Vladislav Bašista – počet hlasov 420

 

boli za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení:

Ing. Peter Čajka – počet hlasov 264

Mgr. Marián Leško – počet hlasov 247

Július Čajka – počet hlasov 243

Jozef Sabol – počet hlasov 227

Miroslav Vaňo – počet hlasov 224

Beáta Halkovičová – počet hlasov 218

Miroslav Varga – počet hlasov 210

Peter Ličák – počet hlasov 205

František Saloky – počet hlasov 204

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Demjata
podľa počtu platných hlasov

Kandidáti na starostu obce:

1. Ing. Vladislav Bašista – počet platných hlasov 420

2. PhDr. Eva Belišová – počet platných hlasov 68

3. Mgr. Jana Majirská – počet platných hlasov 102

 

Kandidáti na poslancov:

1. Vladimír Bačenko – počet platných hlasov 148

2. Július Čajka – počet platných hlasov 243

3. Peter Čajka – počet platných hlasov 264

4. Marek Čupaj – počet platných hlasov 139

5. Ján Feňák – počet platných hlasov 155

6. Jozef Halkovič – počet platných hlasov 140

7. Beáta Halkovičová – počet platných hlasov 218

8. Terézia Humeňanská – počet platných hlasov 109

9. Zuzana Iliašová – počet platných hlasov 102

10. Miroslav Kakaščík – počet platných hlasov 106

11. Vladimír Kanaš – počet platných hlasov 171

12. Ján Komorník – počet platných hlasov 150

13. Marián Leško, Mgr. – počet platných hlasov 247

14. Peter Ličák – počet platných hlasov 205

15. Ján Polaček – počet platných hlasov 118

16. Július Poláček – počet platných hlasov 58

17. Martin Rentka – počet platných hlasov 83

18. Vladimír Rychvalský – počet platných hlasov 157

19. Jozef Sabol – počet platných hlasov 227

20. František Saloky – počet platných hlasov 204

21. Jozef Šesták – počet platných hlasov 188

22. Miroslav Vaňo – počet platných hlasov 224

23. Miroslav Varga – počet platných hlasov 210

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Náhodný citát

Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...