KVH – poplatky

Na základe Cenníka verejnoprospešných služieb schváleného Obecným zastupiteľstvom Demjata zo dňa 06.05.2016 boli stanovené

Poplatky za používanie priestorov KVH:

 

Cena za používanie priestorov a upratovanie KVH a cena za režijné náklady sa vyberá od právnických a fyzických osôb.

Cena za používanie a upratovanie priestorov KVH pri usporiadaní:

 

Zábava, ples:

 -166 € – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €   – upratovanie

 

Svadba – kompletná svadobná hostina:

-166 €  – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €    – upratovanie

 

Oslavy, rod. stretnutia…

– 50 € – prenájom KVH- z toho – 20,00 € prenájom, 30,00 € príspevok do fondu opráv            

– 25 € – upratovanie

 

Pohrebná hostina – kar:

-23,50 € – prenájom KVH – z toho – 8,50 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

25 €      – upratovanie

 

KVH  – Balkón- schôdza, propagačná akcia bez použitia kuchynky na účely varenia a podávania jedla a bez použitia inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-5 € – upratovanie

 

KVH  –Balkón- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-8 € – upratovanie

-10 € – poplatok za energie

 

Propagačné akcie fyzických a právnických osôb, zasadnutia spoločností a organizácií- na deň:

 

letné obdobie

66,50 € – prenájom KVH – z toho – 26,50 € prenájom, 40,00 € príspevok do fondu opráv

15,00 € – upratovanie

 

zimné obdobie

83,00 € – prenájom KVH- z toho – 33,00 € prenájom, 50,00 € príspevok do fondu opráv

20,00 € – upratovanie

 

17,00 € – prenájom vestibul KVH- z toho – 7,00 € prenájom, 10,00 € príspevok do fondu opráv

8,00 € – upratovanie

 

Energie

Cena za energie podľa skutočnej spotreby- na základe odpisu pred a po usporiadaní, vynásobená podľa aktuálnej sadzby VSE.

– 0,25 €/ kWh – poplatok za elektrickú energiu

– 10 € – poplatok za elektrickú energiu pri prenájme balkóna- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru

 

Čistenie obrusov

Po ukončení akcie je každý, kto využil možnosť zapožičania obrusov povinný všetky použité obrusy vyčistiť na vlastné náklady.

Inventár

Používanie inventáru KVH je v cene poplatku za používanie KVH. Inventár kuchyne sa vydáva podľa potreby nájomcu. Je zakázané odnášať inventár z KVH! Po ukončení je nájomca povinný zanechať inventár v pôvodnom stave a počte. Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je nájomca povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

Zapožičanie inventáru

Zapožičanie drobného inventáru mimo priestorov KVH je pre občanov obce bezplatné. Za zapožičiavanie stolov a stoličiek z KVH sa platí jednotný poplatok:

-zapožičanie stola 1 €/kus

-zapožičanie stoličky 0,20 €/kus

Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je zapožičiavateľ povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

Občan, nie s trvalým pobytom v obci Demjata pri nahlásení termínu svadby a iného spoločenského podujatia telefonicky, je povinný do 7 dní prísť osobne na Obecný úrad a podpísať zmluvu o prenájme priestorov KVH a zaplatiť zálohu vo výške 50% z prenájmu t.j. 80 €. Pri zrušení termínu akcie bez náležitého odôvodnenia menej ako 30 dní pred termínom, poplatok nebude vrátený.

V jednotlivých odôvodnených prípadoch môže starosta obce alebo OcZ  jednotlivé sadzby znížiť, resp. odpustiť.

Cenník verejnoprospešných služieb schválilo Obecné zastupiteľstvo v Demjate dňa 06.05.2016, Uznesením číslo 71/2016. Uvedeným dňom nadobudlo aj účinnosť.

Týmto sa ruší cenník verejnoprospešných služieb zo dňa 12.12.2014.

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...