Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Funkcie obecného úradu

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výdajňou písomností obce
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Kompetencie

Obec Demjata je samostatný územný samosprávny a správny celok slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Demjata spravuje

 • obecný úrad
 • základnú školu
 • materskú školu
 • školskú jedáleň
 • obecnú knižnicu (ZŠ)
 • obecný hasičský zbor
 • obecné cintoríny

Úradné hodiny OcÚ Demjata

Pondelok 7:00 15:00
Utorok 7:00 15:00
Streda 8:30 16:30
Štvrtok 7:00 15:00
Piatok 7:00 15:00

Obedňajšia prestávka denne 12:00 – 12:30

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...