Starosta obce

Ing. Vladislav Bašista

 Kompetencie starostu obce

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4. roky. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Zákon o obecnom zriadení starostovi obce vymedzuje nasledovné kompetencie:

priamo riadi:

– zástupcu starostu,
– sekretariát obecného úradu,
– iných zamestnancov obce

schvaľuje:

– vnútorné riadené dokumenty,
– platové náležitosti zamestnancov
– systemizáciu pracovných miest zamestnancov

rozhoduje o:

– všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného   zastupiteľstva
– personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce
– zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce
– tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov
– zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

vykonáva:

– obecnú správu,
– hodnotenie  priamo riadených  zamestnancov
– ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom

uzatvára:

– pracovné zmluvy so zamestnancami obce
– dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
– uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami
– zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
– zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia

Právne postavenie a plat starostu obce upravuje Zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. Zákon upravuje právne postavenie starostu obce, ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostu zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.
Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...