Zmluvy 2013

 

Por.č.

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1

Zmluva o dodávkach a odbere

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

COOP Jednota Prešov, s. družstvo Konštantínova 3

081 77 Prešov

Dodávka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru pre MŠ Demjata

Podľa odberu

03.01.2013

03.01.2013

2

Dohoda o aktivácii služieb ČSOB elektronického bankovníctva

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

A

ČSOB, a.s.

Michalská 18,

815 63 Bratislava

Aktivácia služieb elektronického bankovníctva

04.01.2013

04.01.2013

3

Zmluva o elektronických službách

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48,

832 37 Bratislava

Poskytovanie elektronických služieb

04.01.2013

04.01.2013

4

Rámcová zmluva o elektronických službách

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48,

832 37 Bratislava

Odovzdanie a prevzatie Bezpečnostných predmetov klientom pre účely identifikácie Klienta v Elektronických službách

04.01.2013

04.01.2013

5

Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Stredná odborná škola

Košická 20,

080 01 Prešov

Zabezpečenie súvislej odbornej praxe

11.01.2013

11.01.2013

6

Zmluva č. 162/2013-HÚ o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Správa katastra Prešov

Konštantínova 6,

080 01 Prešov

Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Demjata

31.01.2013

31.01.2012

7

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260085C

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31

042 91 Košice

Zmeny a doplnenia Zmluvy č. 5100260085C

28.02.2013

28.02.2013

8

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Miroslav Hajduček

Demjata 10,

082 13

Prenájom nebytových priestorov- kaštieľ OcÚ Demjata

600 €/rok

01.03.2013

01.03.2013

9

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

VodoKap SK, s.r.o.,

Jarková 14

080 01 Prešov

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu- Demjata protipovodňová ochrana

11 454,60 €

22.03.2013

22.03.2013

10

Zmluva o bežnom účte

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Prima Banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

Zriadenie účtu č. 8814403008

08.04.2013

09.04.2013

11

Zmluva o bežnom účte

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Prima Banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

Zriadenie účtu č. 8814407009

08.04.2013

09.04.2013

12

Dohoda č. 14/§ 56/2013-ŠR

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87,

080 28 Prešov

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

29.04.2013

30.04.2013

13

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny  a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

HOOK, s. r. o.

Toryská 6

040 11 Košice

Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Podľa odberu

24.05.2013

24.05.2013

14

Zmluva o zbere a spracovaní elekrtoodpad č. 48/2013

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

H+EKO, s.r.o.

Spišské námestie 3

040 12 Košice

Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu

03.06.2013

06.06.2013

15

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Rímsko-katolícky farský úrad Tulčík

Tulčík 545

082 13

Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly vodovodného potrubia

14.06.2013

15.06.2013

16

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50354/2009

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Tatranská mliekareň a.s.

Nad traťou 26

060 01 Kežmarok

Podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu www.obchodtami.sk

24.07.2013

25.07.2013

17

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu,číslo zmluvy: 9103826315

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

28.08.2013

28.08.2019

18

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu,číslo zmluvy: 6300140027

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

28.08.2013

28.08.2013

19

Dohoda č. 33/§ 50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti

633,45 € predpokladaná mesačná celková cena práce na 1 PM

27.09.2013

28.09.2013

20

Dodatok k poistnej zmluve č. 9140004849

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

UNIQA poisťovňa a.s.

Dolná 2

974 01 Banská Bystrica

Dodatok k poistnej zmluve

49,91 €

07.10.2013

08.10.2013

21

Zmluva o využívaní Nonstop Bankingu

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

VÚB Banka, a..s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

Podmienky o využívaní služieb Nonstop Banking

14.10.2013

14.10.2013

22

Zmluva o bezodplatom prevode majetku štátu č. 21692/26110130083

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Ústav informácií a prognóz školstva

Staré grunty 52

842 44 Bratislava

Bezodplatný prevod Didaktickej techniky

15.10.2013

16.10.2013

23

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5423776

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

Dohoda strán ana aktivácii účastníckeho programu, resp. zmene účastníckeho programu

45 €/mesiac

29.10.2013

31.10.2013

24

Poistka č. 2507001861

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

UNIQA poisťovňa a.s.

Lazaretská 15

820 07 Bratislava 27

Poistenie škody na majetku, živote a zdraví tretej osoby, náklady na obhajobu poistného- MŠ Demjata

100,10€/rok

12.11.2013

13.11.2013

25

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ŠESTY s.r.o.

Demjata 163

082 13

Nájom nebytových priestorov- kaštieľ OcÚ Demjata

72,55 €/mesiac

13.12.2013

13.12.2013

26

Dodatok z zmluve o pôžičke

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Plančár Jozef

Demjata 199

082 13

Predĺženie termínu vrátenie požičanej sumy

9900 €

16.12.2013

17.12.2013

27

Objednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Odber elektrickej energie

Podľa spotreby

18.12.2013

18.12.2013

 

 

 

  Prihlásenie
  Najbližšie udalosti
  nov
  29
  St
  2017
  celý deň Vývoz plastov
  Vývoz plastov
  nov 29 – nov 30 celý deň
  Vývoz plastov. Patrí sem: čisté PET fľaše (stlačené), rôznej farby, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia, záhradný nábytok, TETRA PACK (obaly od mlieka, džúsov), KOVOVÉ OBALY (plechovky od nápojov) Nepatrí sem: fľaše od jedlých[...]
  dec
  1
  Pi
  2017
  celý deň Vývoz komunálneho odpadu
  Vývoz komunálneho odpadu
  dec 1 – dec 2 celý deň
  Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
  dec
  15
  Pi
  2017
  celý deň Vývoz komunálneho odpadu
  Vývoz komunálneho odpadu
  dec 15 – dec 16 celý deň
  Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
  Náhodný citát
  Anketa

  Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

  View Results

  Loading ... Loading ...