Zmluvy 2013

 

Por.č.

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1

Zmluva o dodávkach a odbere

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

COOP Jednota Prešov, s. družstvo Konštantínova 3

081 77 Prešov

Dodávka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru pre MŠ Demjata

Podľa odberu

03.01.2013

03.01.2013

2

Dohoda o aktivácii služieb ČSOB elektronického bankovníctva

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

A

ČSOB, a.s.

Michalská 18,

815 63 Bratislava

Aktivácia služieb elektronického bankovníctva

04.01.2013

04.01.2013

3

Zmluva o elektronických službách

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48,

832 37 Bratislava

Poskytovanie elektronických služieb

04.01.2013

04.01.2013

4

Rámcová zmluva o elektronických službách

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48,

832 37 Bratislava

Odovzdanie a prevzatie Bezpečnostných predmetov klientom pre účely identifikácie Klienta v Elektronických službách

04.01.2013

04.01.2013

5

Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Stredná odborná škola

Košická 20,

080 01 Prešov

Zabezpečenie súvislej odbornej praxe

11.01.2013

11.01.2013

6

Zmluva č. 162/2013-HÚ o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Správa katastra Prešov

Konštantínova 6,

080 01 Prešov

Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Demjata

31.01.2013

31.01.2012

7

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260085C

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31

042 91 Košice

Zmeny a doplnenia Zmluvy č. 5100260085C

28.02.2013

28.02.2013

8

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Miroslav Hajduček

Demjata 10,

082 13

Prenájom nebytových priestorov- kaštieľ OcÚ Demjata

600 €/rok

01.03.2013

01.03.2013

9

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

VodoKap SK, s.r.o.,

Jarková 14

080 01 Prešov

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu- Demjata protipovodňová ochrana

11 454,60 €

22.03.2013

22.03.2013

10

Zmluva o bežnom účte

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Prima Banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

Zriadenie účtu č. 8814403008

08.04.2013

09.04.2013

11

Zmluva o bežnom účte

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Prima Banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

Zriadenie účtu č. 8814407009

08.04.2013

09.04.2013

12

Dohoda č. 14/§ 56/2013-ŠR

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87,

080 28 Prešov

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

29.04.2013

30.04.2013

13

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny  a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

HOOK, s. r. o.

Toryská 6

040 11 Košice

Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Podľa odberu

24.05.2013

24.05.2013

14

Zmluva o zbere a spracovaní elekrtoodpad č. 48/2013

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

H+EKO, s.r.o.

Spišské námestie 3

040 12 Košice

Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu

03.06.2013

06.06.2013

15

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Rímsko-katolícky farský úrad Tulčík

Tulčík 545

082 13

Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly vodovodného potrubia

14.06.2013

15.06.2013

16

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50354/2009

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Tatranská mliekareň a.s.

Nad traťou 26

060 01 Kežmarok

Podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu www.obchodtami.sk

24.07.2013

25.07.2013

17

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu,číslo zmluvy: 9103826315

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

28.08.2013

28.08.2019

18

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu,číslo zmluvy: 6300140027

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

28.08.2013

28.08.2013

19

Dohoda č. 33/§ 50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti

633,45 € predpokladaná mesačná celková cena práce na 1 PM

27.09.2013

28.09.2013

20

Dodatok k poistnej zmluve č. 9140004849

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

UNIQA poisťovňa a.s.

Dolná 2

974 01 Banská Bystrica

Dodatok k poistnej zmluve

49,91 €

07.10.2013

08.10.2013

21

Zmluva o využívaní Nonstop Bankingu

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

VÚB Banka, a..s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

Podmienky o využívaní služieb Nonstop Banking

14.10.2013

14.10.2013

22

Zmluva o bezodplatom prevode majetku štátu č. 21692/26110130083

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Ústav informácií a prognóz školstva

Staré grunty 52

842 44 Bratislava

Bezodplatný prevod Didaktickej techniky

15.10.2013

16.10.2013

23

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5423776

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

Dohoda strán ana aktivácii účastníckeho programu, resp. zmene účastníckeho programu

45 €/mesiac

29.10.2013

31.10.2013

24

Poistka č. 2507001861

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

UNIQA poisťovňa a.s.

Lazaretská 15

820 07 Bratislava 27

Poistenie škody na majetku, živote a zdraví tretej osoby, náklady na obhajobu poistného- MŠ Demjata

100,10€/rok

12.11.2013

13.11.2013

25

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

ŠESTY s.r.o.

Demjata 163

082 13

Nájom nebytových priestorov- kaštieľ OcÚ Demjata

72,55 €/mesiac

13.12.2013

13.12.2013

26

Dodatok z zmluve o pôžičke

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Plančár Jozef

Demjata 199

082 13

Predĺženie termínu vrátenie požičanej sumy

9900 €

16.12.2013

17.12.2013

27

Objednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Odber elektrickej energie

Podľa spotreby

18.12.2013

18.12.2013

 

 

 

  Prihlásenie
  Náhodný citát
  Anketa

  Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

  View Results

  Loading ... Loading ...