Zmluvy 2014

Por.č. Názov zmluvy Účastníci zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy v € Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
1 Nájomná zmluva na pozemok Obec Demjata, Demjata 129,082 13

a

Mgr. František Chromý a Andrea Chromá

Demjata 134

082 13

Prenájom pozemkov v kat. úz. Demjata 20 €/rok 01.01.2014 01.01.2014
2 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu Obec Demjata, Demjata 129,082 13

a

VÚB Banka, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

a) otvorenie a vedenie bežného účtub) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb flexibiznis účtu 02.01.2014 03.01.2014
3 Dohoda č. 81/PO/2014/§ 12 Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

 

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec 05.02.2014 06.02.2014
4 Zmluva č. 478-11-1993/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Obec Demjata, Demjata 129,082 13a

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4

827 45 Bratislava

a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľnostíb) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností ) register ,,C“ a ,,E“) 18 € 13.03.2014 14.03.2014
5 Zmluva na zabezpečenie súvislej prevádzkovej praxe žiaka Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

SPŠ Strojnícka Prešov

Duklianska 1

080 01 Prešov

 

Zabezpečenie súvislej prevádzkovej praxe žiaka 01.04.2014 01.04.2014
6 Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Združenie obcí EKOTORYSA

Bajzova 14

080 01 Haniska

 

Služba zabezpečovania zvozu a znehodnocovanie separovaného komunálneho odpadu pre obec 2,15 €/obyvateľ/rok 24.04.2014 24.04.2014
7 Kúpna zmluvaKúpno – predajná zmluva Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku

Tulčík 323

082 13

 

Kúpa nehnuteľnosti- administratívnej budovy súpisné číslo 239 na parcele CKN 239 so všetkým príslušenstvom a súčasťami 1 € 12.05.2014 12.05.2014
8 Zmluva o poskytnutí služieb – audite účtovnej uzávierky Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Ing. Marek Lipka, audítor

Tulčík 289

082 13

Overenie ( audit) účtovnej závierky spoločnosti obec Demjata k 31. decembru 2013, ktorú obec zostaví v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 200 €/ bez DPH a vedľajšie náklady a výdaje priamo spojené s výkonom auditu 22.05.2014 22.05.2014
9 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 Obec Demjata, Demjata 129,  08213 aObec Kapušany

Obecný úrad

Hlavná 104/6

082 12 Kapušany

 

Financovanie spoločného obecného úradu- nájom a energie 118,80 €/rok 29.05.2014 29.05.2014
10 Zmluva o výpožičke Materská škola Demjata 129082 13a

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Výpožička zariadenia na vybavenie digitálnej triedy 30.05.2014 30.05.2014
11 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Pedagogická a sociálna akadémia

Kmeťovo stromoradie 5

080 01 Prešov

Úprava zmluvných vzťahov a podmienok pri výkone súvislej praxe žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie 3 €/hod + poskytnutie fin. prostriedkov na úhradu zákonných odvodov 23.06.2014 23.05.2014
12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Poskytnutie verejnej telefónnej služby 40 €/mesiac 25.06.2014 25.06.2014
13 Dohoda č. 30/§50j/NS/2014/ŠR Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

 

Úprava práv a povinností dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 9121,68 € 25.06.2014 25.06.2014
 14 Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Materská škola, Demjata 129,082 13

a

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Zariadenie a vybavenie digitálnej triedy  07.07.2014 07.07.2014
 15 Dohoda č. 91/2014/§10 Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

 Úprava práv a povinností pri aplikácii § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe  04.07.2014 04.07.2014
 16 Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Zriadenie vecného bremena na umiestnenú stavbu- vodovodné potrubie- na parcele č. 512  Jednorazová odplata 1 €  30.07.2014 04.08.2014
 17  Kúpna zmluva Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Prevod nehnuteľností- pozemok parcela č. 215/2a pozemok parcela č. 740/2

do výlučného vlastníctva obce Demjata

 1 €  30.07.2014 04.08.2014
 18 Mandátna zmluva Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

E-aukcie, s.r.o.

Svoradova 1

811 03 Bratislava

 Zabezpečenie procesov verejného obstarávanie a elektronických aukcií  1000 €/bez DPH za každé jednotlivé verejné obstarávanie  07.08.2014 07.08.2014
 19 Zmluva o kúpe cenných papierov Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50

042 48 Košice

 Kúpa/odplatný prevod 6613 kusov kmeňových akcií spoločnosti VVS, a.s.  33,19 €/1 kmeňová akcia  06.08.2014  14.08.2014
 20  Dodatok č. 1k dohode č. 81/PO/2014/§12 Obec Demjata, Demjata 129,  08213a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

 Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec  01.08.2014  14.08.2014

 

 

 

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...